Afsluiting Impact Management Bewonersinitiatieven Utrecht

Op 31 januari sloot de gemeente Utrecht de pilot ‘Impact Meten door Bewonersinitiatieven’ af met een evaluatiebijeenkomst. Met als centrale vraag: ‘Wat mag (of moet) je als financier van bewonersinitiatieven vragen m.b.t. impact meten?” De gemeente heeft deze bewonersinitiatieven ondersteund met oog op hun rol in het versterken van sociale cohesie in de stad:

“Wij verwachten dat die initiatieven de netwerken en sociale cohesie in wijken verbeteren. Dit is echter ‘zachte informatie’. Hoe krijgen we meer zicht op de impact, zodat we kunnen vergelijken met andere initiatieven en de bestaande praktijk? Hoe kunnen we hier tussen een keuze maken? Het gaat om een verdeling van schaarste.” - Daphne van Rhee, Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht

In het publiek zitten collega’s van Daphne, beleidsadviseurs uit andere gemeenten en vertegenwoordigers van fondsen naast de bewonersinitiatieven. Emma Verheijke, directeur van Sinzer, neemt het publiek eerst mee op reis door de wereld van impact management - wat bedoelen we met impact, en hoe kun je er op sturen (impact management)? Op basis van deze gezamenlijke taal duiken we vervolgens de presentaties van de bewonersinitiatieven zelf in.

Sheila Kroes van ZumBody geeft het publiek ‘levend bewijs’ van het effect van haar aangepaste zumbalessen

Sheila Kroes van ZumBody geeft het publiek ‘levend bewijs’ van het effect van haar aangepaste zumbalessen

Alle zeven initiatieven presenteren met enthousiasme hun impact management verhaal. Afhankelijk van het doel van de meting (effecten bewijzen met oog op het aantrekken of verantwoorden van financiering, verantwoorden naar de doelgroep zelf, of intern leren en verbeteren) hebben ze verschillende methodieken toegepast en delen ze hun bevindingen.


GeluksBV heeft bijvoorbeeld  een nul- en nameting uitgezet onder ouderen die deelnamen aan hun Digitale Buddies project. Hierin is gemeten of de ouderen door de computerlessen met ROC studenten minder eenzaam zijn geworden  en/of zich mentaal beter zijn gaan voelen. Hiervoor zijn bestaande schalen gebruikt, zoals de Eenzaamheidsschaal en de Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale. Martsen: “We hebben de scores op beide schalen gemiddeld en de resultaten per persoon positief zien veranderen gedurende de looptijd van het project. Wat ik het gaafst vind, is dat de cijfers ook overeenkomen met wat ik zie en hoor als ik de deelnemers spreek.”


Een combinatie van quotes (in tekst of video) en cijfers uit een voor- en nameting levert het meest overtuigende bewijs, vindt het publiek. Bovendien heb je  als bewonersinitiatief veel aan je resultaten: bijvoorbeeld effectiviteit te kunnen bewijzen aan mogelijke financiers, of je vrijwilligers beter te leren kennen zodat je je aanbod nog beter op hen kan laten aansluiten. De vraag is wel wat  haalbaar en realistisch is voor een bewonersinitiatief. Het zijn vaak kleine organisaties die het liefst al hun tijd stoppen in het maken van impact.


Zorg-kinderboerderij Nieuw Rotsoord was een van de initiatieven die de oplossing vond in het inzetten van een student of stagiaire: “Wij hebben er veel tijd ingestoken, omdat we een vrijwilliger en stagiair hebben die dat konden doen. Dat kun je niet van alle organisaties vragen, vooral niet als ze in de ontwikkelingsfase zijn.”

De boodschap aan de gemeente en andere financiers die bewonersinitiatieven willen helpen of vragen hun impact inzichtelijk te maken, is dus het impact management model zo lean & mean mogelijk in te richten. Gemeente en andere financiers kunnen bijvoorbeeld relevante gestandaardiseerde indicatoren inbrengen, partnerschappen sluiten met onderzoekers (HBO’s, universiteiten of onderzoeks- en adviesbureau’s) en heldere kaders stellen aan de initiatieven: hoeveel tijd wordt er van hen gevraagd voor het impact meten, en verduidelijken wat de financier wil zien: resultaten (impact meten) of verbeteringen mogelijk maken (impact management) en op welke (beleids)vlakken ze willen dat de impact gemaakt wordt. Deze kaders geven richting aan het impact onderzoek. Want als je, zoals Food for Good, op veel verschillende vlakken impact maakt, is het lastig om gevalideerde indicatoren te gebruiken. Het loont daarom om vooraf samen te bepalen wat de Theory of Change (veranderingstheorie die inzichtelijk maakt hoe je activiteiten bijdragen aan je beoogde veranderingen) is voor het initiatief en hoe dat zich verhoudt  tot de doelen van de financier.

De bottom lines voor vandaag: expliciteer de doelen van de meting en steek het onderzoek zo lean & mean mogelijk in.

Wat is de meerwaarde van het gebruik van gestandaardiseerde methoden?

Wat is de meerwaarde van het gebruik van gestandaardiseerde methoden?


Kirsten van ReisenComment