Ons Werk

 
Sinzer_HR-70.jpg

Sinzer helpt verschillende type organisaties met uiteenlopende impact vraagstukken. Zo ontwikkelen we impact raamwerken in lijn met de Sustainable Development Goals om de impact van een investeringsfonds te meten, meten we het belang van gendersensitieve zorg, geven we inzicht in het bestaansrecht van gezinshuizen, en adviseren we een onderwijsinstelling over hoe zij impact management aan kunnen bieden als vak in het hoger onderwijs

KWF Kankerbestrijding Effectonderzoek

Cover foto.jpg

 Effectonderzoek naar de maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen

In opdracht van KWF Kankerbestrijding en in samenwerking met IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie) inloophuizen voerden wij een grootschalig effecten onderzoek uit naar de maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen op landelijk niveau. Nederland telt momenteel 75 inloophuizen die zijn aangesloten bij brancheorganisatie IPSO. Bij deze inloophuizen kan iedereen die direct of indirect geraakt wordt door kanker terecht. (Ex-)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden vinden hier laagdrempelige (psychosociale) ondersteuning, contact met lotgenoten, invulling van kwaliteit van leven en afleiding. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen meerwaarde op het gebied van de bijdrage aan de ‘positieve gezondheid’ van bezoekers en bredere maatschappelijke (financiële) waardecreatie op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie.

Het onderzoek laat zien dat IPSO inloophuizen een financieel-maatschappelijke waarde creëren via kostenbesparingen op het gebied van zorg en economische baten in relatie tot arbeidsparticipatie. Het onderzoek toont daarnaast dat IPSO inloophuizen bijdragen aan een grotere mate van sociaal-maatschappelijke participatie (minder eenzaamheid), een verbeterde kwaliteit van leven en een verbeterd mentaal welbevinden van de bezoekers. Met het oog op beleidsdoelstellingen (zowel landelijk als lokaal) op het gebied van participatie en welzijn zijn dit belangrijke uitkomsten.

Het hele rapport leest u hier.

Women Inc.

Campagnebeeld2-Behandel-me-als-een-dame-WOMEN-Inc.-1.jpg

Effectenanalyse alliantie Gender & Gezondheid in opdracht van Women Inc. 

Women Inc. zet zich in om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. Gender & Gezondheid was een vijfjarige interdisciplinaire samenwerking die werd ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de alliantie was om meer aandacht te vragen voor gender aspecten in de gezondheidszorg.

De effectenanalyse bestond uit een evaluatie die terugkeek op vijf jaar activiteiten van alle 50 alliantie leden. Met deze opdracht heeft Sinzer alle pijlers (bewustwording, onderzoek, onderwijs) van de alliantie onder de loep genomen. De alliantie heeft bijgedragen aan significant meer politieke aandacht voor het belang van gender sensitieve gezondheid, toegankelijke kennis over gender sensitieve zorg, en meer onderzoek naar vrouw specifieke aspecten binnen de gezondheidszorg.

Met deze impactanalyse hebben WOMEN Inc. en de volledige alliantie inzichtelijk kunnen maken wat hun activiteiten allemaal hebben opgeleverd. Daarnaast is Sinzer bij twee volgende meerjarige allianties (Gezondheid Op Maat & Samen Werkt Het) opnieuw betrokken als impact partner.

https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/effectenanalyse-de-route-naar-kwaliteitszorg-voor-iedereen

Hivos Impact Investments

Sinzer_HR-83.jpg

Impact reporting in lijn met Sustainable Development Goals van een investeringsportfolio

Het ‘Hivos Food and Lifestyle Fund’ van Hivos Impact Investments investeert in the ‘missing middle’ in Zuidelijk Afrika: ‘vroege fase’ ondernemingen die bijdragen aan creatie van een duurzaam voedselsysteem, het toegankelijk maken van gezond en divers voedsel met lokale producten, en productie op een manier die biodiversiteit en bodemkwaliteit behoud en verbeterd. Beoogt wordt dat de investeringen zowel financieel rendement opleveren als impact op mens en milieu.

Sinzer hielp Hivos Impact Investments in 2017 bij het opstellen van een Theory of Change voor het investeringsportfolio, waarin beschreven staat hoe de investeringen van het Fund leiden tot de beoogde impact of gebied van onder andere voedsel, gezondheid, bodemkwaliteit en eerlijke waardeketens en hoe dit bijdraagt aan een aantal van de Sustainable Development Goals.

Ook is een raamwerk met impact indicatoren opgesteld en geimplementeerd in de Sinzer software tool, waarmee momenteel de gerealiseerde impact zowel per investering, als geaggregeerd over het portfolio als geheel wordt gemonitord. Deze data dient als managementinformatie voor Hivos Impact Investments (realiseren we de impact die we beogen en kan het nog beter), en wordt elk kwartaal gerapporteerd aan een aantal stakeholders.

Europeana Playbook

Europeana copy.png

Europeana Foundation: maatschappelijke impact van (digitaal) cultureel erfgoed en cultuur beter zichtbaar maken. 

Europeana Foundation is hét instituut voor digitaal cultureel erfgoed in Europa. Sinzer hielp Europeana aanvankelijk bij het opzetten en uitvoeren van een ingekaderd impact onderzoek voor 3 digitale collecties. Hierbij werd allereerst een theory of change opgesteld in verschillende multi-stakeholder workshops, door het beantwoorden van vragen als: wie ervaart er verandering als gevolg van toegang tot of verstrekking van gegevens? Welke veranderingen ervaren deze groepen? Hoe kan dit worden beïnvloed door het aanbod of de diensten te veranderen? Vervolgens is bij een aantal stakeholder groepen data verzameld om de Theory of Change te toetsen en management informatie te verzamelen.

Omdat Europeana dit 'impact denken' als zeer nuttig en belangrijk ervoer, ontstond gelijktijdig de behoefte om een 'Impact Playbook' te ontwikkelen. Deze gids is bedoeld voor andere culturele en cultureel erfgoed organisaties, om ook hen te helpen hun impact beter te begrijpen, deze beter te kunnen managen, en deze helderder te kunnen demonstreren en rapporteren - iets dat cruciaal is in een tijd waarin financiering voor deze organisaties soms onder druk staat.  

Momenteel werken we samen met Europeana aan een 'Playbook part II', waarin onder andere aandacht is voor de definitie van 'economic' impact in de context van cultuur en cultureel erfgoed. 

Het eerste Playbook vindt u hier: https://pro.europeana.eu/page/impact-resources

Photo by Sebastiaan ter BurgCC BY 2.0

Windesheim Honours College

u8f5uftb.jpg

Train-de-trainer traject: impact management inbedden in het curriculum van Windesheim Honours College

Windesheim Honours College (WHC) benaderde Sinzer met drie vragen: hoe kunnen we beter begrijpen welke maatschappelijke waarde we creëren zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren die impact maximaliseren? Hoe kunnen we dit verhaal nog beter communiceren en delen met anderen? En tenslotte, hoe kunnen we de impact management expertise van de docenten en het management waarborgen en impact management onderdeel maken van het curriculum?

Consultants van Sinzer organiseerden een masterclass reeks van drie interactieve workshop dagen met afwisselend theorie en praktijk. Het programma van WHC zelf diende als case, wat zorgde voor een efficiënte en afwisselende opdracht op basis van co-creatie. Naast het ontwikkelen van een theory of change als strategiedocument, is een raamwerk opgezet waarmee inzichten kunnen worden verzameld die dienen als stuurinformatie. Een volgende stap is om impact management in te voeren in het curriculum van WHC. 

Nijmegen IPS (mBC)

nijmegen copy.png

Maatschappelijke business case (mBC) voor het al dan niet inkopen van IPS-trajecten (reintegratie) voor gemeente Nijmegen.

Voor veel volwassenen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA) is het moeilijk om (betaald) werk of zinvolle dagbesteding te vinden. Dit heeft vaak een negatief effect op hun kwaliteit van leven. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat trajecten voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor een deel van deze mensen een duurzame oplossing bieden. IPS is een gestandaardiseerde methodiek met als doel mensen met psychische beperkingen aan het werk te helpen.

Om besluiten over inkoop van IPS-trajecten te ondersteunen, stelde Sinzer in opdracht Gemeente Nijmegen een maatschappelijke Business Case op samen met zorgketenpartners en ervaringsdeskundigen uit de regio. De focus lag op kwalitatieve effecten voor de doelgroep en financiële effecten voor de gemeente (Wmo en Participatiewet), UWV, Zorgkantoren (Wet Langdurige Zorg) en Zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet).

De mBC illustreerde dat IPS niet alleen leidt tot positieve effecten voor de doelgroep, maar op den duur ook tot kostenbesparingen voor zowel gemeente, UWV als Zorgverzekeraars. Op basis hiervan hebben gemeente Nijmegen, coöperatie VGZ en GGZ-aanbieders besloten meer IPS-trajecten in te zetten om mensen met psychische beperkingen duurzaam aan het werk te helpen. Over een periode van 3 jaar worden in eerste instantie 100 trajecten gerealiseerd. Inmiddels is er ook landelijk veel aandacht voor IPS-trajecten en worden deze steeds vaker ingezet.

Als beleidsadviseur van de gemeente Nijmegen heb ik de taak politieke besluiten te vertalen in wat we willen bereiken voor inwoners. De focus van Sinzer op maatschappelijke impact is hierbij onmisbaar. Het geeft scherpte aan onze probleemanalyse en monitoring en het combineert sturen op inhoud en sturen op euro’s.
— Corina Brekelmans (Gemeente Nijmegen) - Senior Beleidsadviseur en projectleider transformatie sociaal domein gemeente Nijmegen

Impact Coaching Utrecht

 

impactcoaching.png

Impact coaching van bewonersinitiatieven in en voor gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht stelt dat bewonersinitiatieven van “onschatbare en onmisbare waarde” zijn doordat ze bijdragen aan het voorkomen en verminderen van sociale problemen zoals eenzaamheid en schulden. Maar hoeveel impact creëren zij precies? Voor wie of wat? Is er nog ruimte voor verbetering? Om hier beter zicht op te krijgen vroeg gemeente Utrecht Sinzer gedurende een jaartijd een tiental initiatieven te coachen en ondersteunen bij het meten van hun impact.

Gedurende het jaar werden de initiatieven door een consultant van Sinzer begeleid en werden er persoonlijke coaching gesprekken gevoerd. Per initiatief werden gezamenlijk impact doelen gesteld, indicatoren gekozen en meetplannen opgezet. Aan het einde van het jaar zijn de resultaten gepresenteerd aan de gemeente en het publiek. De inzichten uit het traject laten zien welke meerwaarde er door bewonersinitiatieven binnen de gemeente gecreëerd wordt. Ook biedt het extra argumentatie om toekomstige financiers mee te overtuigen. Daarnaast dragen de inzichten uit dit traject bij aan het nemen van strategisch beslissingen. Initiatieven weten nu waar ze mee moeten stoppen of waar ze juist meer tijd en middelen in moeten steken om zo hun impact te maximaliseren.