Insights

Verantwoord investeren, ESG investeren of impact investeren – Wat is het verschil?

Duurzaamheid en maatschappelijke impact gaan een steeds grotere rol spelen voor investeerders. Het bewustzijn in de maatschappij en onder beleggers over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van beleggingen stijgt. Fondsen en private equity firma’s zijn zich in toenemende mate bewust van de positieve danwel negatieve impact van hun investeringen en beleggers – zowel grote institutionele beleggers als kleinere partijen – stellen steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappij. 

Maar de mix aan termen en afkortingen kan voor de nodige verwarring zorgen: verantwoord beleggen, sustainable finance, triple bottom line, ESG en impact investeren. Welke concepten en ontwikkelingen zijn relevant? En wat betekenen deze voor investeerders? In onderstaande paragrafen duiden we de begrippen en plaatsen we ze in hun context.

ESG: Environmental, Social and Governance factors

Maatschappelijke verantwoord investeren wordt tegenwoordig vaak aangeduid als ‘ESG-investeren’ waarbij ESG staat voor het integreren van Environmental, Social and Governmental factoren in investeringsbeleid. Dat houdt in dat factoren als CO2-uitstoot, water- en grondstoffenverbruik, veiligheid, gelijkheid, inclusief werkgeverschap en governance worden meegewogen in due dilligence en gedurende de looptijd van een investering. ESG richt zich daarbij overwegend op de bedrijfsvoering en operaties van een organisatie: maakt en levert het bedrijf de producten en diensten op een duurzame en verantwoorde manier?

Tegenwoordig wordt ESG steeds vaker als noodzakelijke ‘hygiëne’ beschouwd, en als een ‘must have’ waar je niet meer aan voorbij kunt gaan. Daarbij is het al lang niet meer zo dat rekening houden met ESG-factoren zorgt voor lagere financiële opbrengsten. Integendeel: er is brede consensus dat het integreren van ESG-doelstellingen in de portefeuille zorgt voor meerwaarde. Daarbij is naast waardecreatie ook het risicoperspectief een belangrijke drijver: zijn er ESG-factoren die ervoor zorgen dat een bepaalde investering niet toekomstbestendig is? Bijvoorbeeld omdat een bedrijf op grote schaal grondstoffen uitput of het niet zo nauw neemt met mensenrechten in de keten. Door onder andere verschuivend sentiment in de maatschappij, zorgen dit soort factoren er in toenemende mate voor dat investeren in dergelijke bedrijven risicovol wordt. Bij de meeste institutionele beleggers is ESG inmiddels een vast onderdeel van het investeringsbeleid. 

Om goed te kunnen sturen op ESG is het van belang te analyseren welke ESG-factoren materieel zijn voor een investering, en voor het portfolio als geheel. Voor een bedrijf in de biomedische sector zullen andere ESG-factoren spelen, dan voor een bedrijf in de voedselindustrie. Naast sturen op materialiteit, is het zinvol ESG te integreren in alle stappen van de investeringscyclus: vanaf due dilligence tot exit. 

Impact investeren

Waar ESG inmiddels vaak wordt beschouwd als ‘de basis op orde hebben’, gaat impact investeren een stap verder. Bij impact investeren is de doelstelling dat de producten, diensten en innovaties van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, oplossingen bieden die een positieve impact hebben op mensen en/of milieu. Denk hierbij aan producten die de energietransitie versnellen, biodiversiteit behouden, de milieu footprint verkleinen of gezondheid en welzijn bevorderen. Met andere woorden: het realiseren van positieve maatschappelijke impact is het hoofddoel van de investeringen. Financieel rendement is daarbij wel van belang en er zijn veel impact-fondsen die marktconforme financiële rendementen realiseren, maar dit is niet voor alle fondsen het belangrijkst. Sommige fondsen onderscheiden zich op ‘thematische impact’, bijvoorbeeld met specifieke gezondheids- of energiefondsen. Belangrijk hierbij is intentionaliteit: het bewust investeren met als doel zowel financiële, als sociale en milieuwaarde – met meetbare impact.

Uw strategie en marktontwikkelingen

Of het screenen op ESG-risico’s, het actief streven naar verbeteren van ESG-prestaties of impact investeren de juiste strategie is, hangt af van het doel en de stakeholders van uw organisatie of fonds. Wilt u ‘best in class’ zijn op het gebied van duurzaamheid en impact-investering? Richt u zich op specifieke LP’s en op impactgerichte fondsen? Mag er een trade-off zijn tussen financieel rendement en impact? En zo ja, hoeveel?

Let op: er komen ontwikkelingen aan die de transitie naar duurzaam investeren zullen versnellen. In 2018 lanceerde de Europese Commissie een ‘Actieplan voor de financiering van duurzame groei’. Dat heeft geleid tot de Europese verordening EU / 2019/2088. Hierin is bepaald dat alle spelers in het investeringsveld in de EU niet-financiële informatie moeten laten zien over hun investeringen vanaf maart 2021. Bovendien werkt de Commissie aan een EU-taxonomie. Dat is een screeningsmatrix die een lijst oplevert van economische activiteiten die substantieel bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, en daarnaast geen substantiële schade aan andere milieudoelen aanrichten. Naar verwachting zullen alle investeringen die investeerders als ‘duurzaam’ willen classificeren, vanaf 2021 langs de meetlat van deze taxonomie gelegd worden.

Vragen? Bellen.

Heeft u hulp nodig bij het navigeren door de opties en mogelijkheden en het implementeren van een geschikte ESG-  of Impact-aanpak in uw beleggingsprocessen?
Contact